Od 2018 vatowiec nie obędzie się bez komputera

Z nowym rokiem 2018 wejdą w życie bardzo istotne z punktu widzenia vatowców zmiany przepisów. Od 2018 niemożliwym będzie prowadzenie ewidencji VAT w formie innej niż elektroniczna, nie złożymy papierowej deklaracji VAT. Za okresy od stycznia 2018 mikroprzedsiębiorcy dołączą do grona podmiotów przesyłających jpk_vat.

I. Od 2018 r. czynni podatnicy VAT będą prowadzili ewidencje VAT wyłącznie elektronicznie

Jedną z istotnych nowelizacji przepisów, które zaczną obowiązywać od 2018, jest zmiana art. 109 ust. u.op.t.u. Określa on zasady i metody prowadzenia ewidencji VAT (sprzedaży i zakupów) przez czynnych podatników VAT. Przepis ten nie dotyczy podatników zwolnionych z VAT korzystających z tzw. zwolnienia podmiotowego.

Zgodnie z  brzmieniem tego przepisu w 2017 roku podatnicy (z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione z VAT) są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. Ewidencja powinna zawierać w szczególności dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

W porównaniu do poprzedniego roku, nowym obowiązkiem jest dodanie danych służących identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym NIP-u kontrahenta.

Od 1 stycznia 2018 r. ewidencje te będą musiały być prowadzone w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych, zgodnie z art. 109 ust. 8a u.op.t.u. Nadal możliwe będzie m.in. sporządzanie wydruków z tych programów, jednakże niemożliwym będzie prowadzenie ewidencji dla podatku VAT wyłącznie w formie papierowej.

II. Koniec deklaracji VAT papierowych – obowiązek wysyłki deklaracji wyłącznie w formie elektronicznej

Już w 2017 duża większość podatników mogła składać deklaracje VAT wyłącznie w formie elektronicznej. Niemożliwym było składanie deklaracji papierowej, w tym przez pełnomocnika w przypadku, gdy przedsiębiorca:

a) był zobowiązany do zarejestrowania się jako podatnik VAT UE, tj. gdy:

– dokonywał wewnątrzwspólnotowego nabycia (WNT) lub dostawy (WDT),

– nabywał usługi, dla których miejsce świadczenia zostało określone w kraju, którym nabywca ma siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub miejsce zamieszkania zgodnie z art. 28b u.op.t.u.,

– świadczył usługi dla podatników VAT-UE lub osób prawnych niebędących podatnikami dla których miejsce świadczenia zostało określone w kraju nabywcy,
b) był sprzedawcą lub nabywcą towarów lub usług z odwrotnym obciążeniem w obrocie krajowym np. dostawy złomu, metali szlachetnych, niektórzy dostawcy komputerów ale też niektórzy dostawcy usług budowlanych,
c) był zobowiązany, zgodnie z art. 45ba ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 27 ust. 1c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, do składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej tj. był pracodawcą, zleceniodawcą i z tego tytułu był zobligowany do składania rocznych deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenie podatku dla więcej niż 5 podatników.

Ponadto w przypadku powierzenia prowadzenia księgowości do biura rachunkowego, zobligowane było do składania deklaracji w imieniu podatnika wyłącznie w formie elektronicznej.

W konsekwencji poniższe deklaracje:

a) możliwe było w niektórych przypadkach składać papierowo (za wyjątkiem sytuacji powyżej opisanych):

– VAT-7 (czynni podatnicy VAT rozliczający się miesięcznie)
– VAT-7K (czynni podatnicy VAT rozliczający się kwartalnie)

b) możliwe było składać tylko elektronicznie i za okresy wyłącznie miesięczne:

– VAT-UE (podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych)
– VAT-27 (podatnicy dokonujący sprzedaży krajowej z odwrotnym obciążeniem)
– VAT-9M (podatnicy zwolnieni z VAT dokonujący transakcji zagranicznych)
– VAT-8 (podatnicy zwolnieni z VAT dokonujący transakcji zagranicznych, zarejestrowani w związku z unijnym obrotem towarami).

Pozostali podatnicy mogli składać deklaracje VAT formie papierowej. Zasadniczo, jedyną deklaracją możliwą do składania w formie papierowej od 2017 roku była podstawowa deklaracja VAT. Od 2018 wprowadzono obowiązek składania deklaracji wyłącznie w formie elektronicznej. 2017 był zatem rokiem przejściowym dla drobnych przedsiębiorców.

W konsekwencji, podatnicy będą mieli do wyboru, bądź użycie elektronicznych form samodzielnie, bądź zlecić je osobie trzeciej, np. księgowemu w biurze rachunkowym.

III. Za okresy od stycznia 2018 mikroprzedsiębiorcy dołączą do grona podmiotów przesyłających jpk_vat.

W lutym 2018 roku ostatnia grupa przedsiębiorców – vatowców dołączy do grona obowiązanych do comiesięcznego przesyłania plików jpk_vat.

Od nowego roku mikroprzedsiębiorcy czynni podatnicy VAT, którzy prowadzą ewidencje zakupu i sprzedaży VAT, są zobligowani do wysyłania ewidencji VAT elektronicznie, w terminie do 25-tego za miesiąc poprzedni. Ewidencje będą wysyłane w specjalnym formacie, wg określonej struktury – jpk_vat to właśnie ewidencje vat w określonym formacie elektronicznym.

Natomiast mikroprzedsiębiorcy, którzy nie są czynnymi podatnikami VAT, nie prowadzą ewidencji sprzedaży i zakupów VAT, nie mają również obowiązku przesyłania ich do urzędów w formacie jpk_vat. Dotyczy to również podatników krajowych zwolnionych, którzy jednak są zarejestrowani jako podatnicy VAT-UE w związku z np. kupnem usług od kontrahentów unijnych.

Pliki jpk_vat mikroprzedsiębiorcy powinni wysyłać począwszy za okresy od 2018 roku. W styczniu 2018 nie muszą wysyłać jpk_vat, taki obowiązek wystąpi dopiero za styczeń w lutym 2018r. Można jednak dobrowolnie rozpocząć wcześniej wysyłkę np. w związku ze zwrotem podatku VAT. MF szczególnie zachęca do dobrowolnego przesyłania jpk_vat w ostatnim kwartale podatników, któzy złozą w tym okresie deklarację z wykazaną kwotą zwrotu.

Pliki jpk_vat będzie można przesyłać wyłącznie za okresy miesięczne. Termin to 25-ty po danym miesiącu, niezależnie czy przedsiębiorca rozlicza się miesięcznie czy kwartalnie. Pliki jpk muszą odzwierciedlać zapisy składanej deklaracji VAT-7 lub VAT-7K (składanej wyłącznie elektronicznie – patrz p. II). W przypadku niezgodności, konieczne stanie się złożenie korekty. Pierwszy plik jpk_vat za dany miesiąc będzie miał numer 0, kolejne jako korekty 1,2,3 itp.

Mikroprzedsiębiorcy mogą przesyłać pliki samodzielnie lub podobnie jak w przypadku sporządzania i składania deklaracji VAT, zlecić sporządzanie plików i ich wysyłkę osobie trzeciej, np. do biura rachunkowego.

Brak złożenia właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, do której należy jpk_vat, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych (art. 80 § 1 Kodeksu karnego skarbowego).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *