Interpretacja ITPP1/443-82/12/AT – zwolnienie z kasy fiskalnej

Interpretacja indywidualna z 2012 dotycząca zwolnienia z kasy fiskalnej w przypadku prowadzenia sprzedaży wysyłkowej za pomocą serwisu allegro i wykorzystywania opcji payu do otrzymywania płatności.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2012 r. (data wpływu 20 stycznia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej z tytułu świadczenia usług pośrednictwa w dostawie towarów w systemie wysyłkowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 stycznia 2012 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej z tytułu świadczenia usług pośrednictwa w dostawie towarów w systemie wysyłkowym.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług pośrednictwa w zakupach towarów przez Internet spoza granic Polski i UE (z terytorium państw trzecich, np. Chiny). Działalność polega na pośrednictwie w realizacji zamówienia pomiędzy dostawcą (m. in. w Chinach), a kupującym polskim klientem detalicznym, co do zasady nie prowadzącym działalności gospodarczej. Składając ofertę kupna na aukcjach Allegro polski klient zleca Panu (pośrednik) realizację zamówienia na opisany towar oraz udziela wszelkich koniecznych pełnomocnictw do złożenia zamówienia oraz przekazania płatności w jego imieniu. Klientami są przede wszystkim osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Jako reprezentant kupującego, pośredniczy Pan w realizacji sprzedaży wysyłkowej poprzez internetowe serwisy aukcyjne, przede wszystkim allegro pl. Zgodnie z art. 29 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania jest obrót. Pana obrotem jest kwota prowizji za realizację usługi pośrednictwa. Korzysta Pan ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

Wszystkie wpłaty za dokonane zakupy, zawierające również Pana prowizję za pośrednictwo w zakupie, dokonywane są indywidualnymi przelewami klientów:

  1. na Pana firmowe konto bankowe i jako takie umożliwiają pełną identyfikację płatnika (dane osobowe. adres. nr konta) oraz
  2. wewnętrznym systemem płatności allegro, tzn. allegro pośredniczy w przelewie pomiędzy kupującym-pośrednik i na Pana konto wpływają również nie tylko indywidualne przelewy od klientów, ale również zbiorcze kwoty, których nadawcą jest allegro. Lista płatników, z danymi osobowymi, kwotami, wskazaniem przedmiotów, których wpłata dotyczyła dostępna jest w zakładkach allegro. Posiada Pan przesłane przez serwis allegro zestawienia płatności dokonanych w danym miesiącu oraz prowadzi ewidencję zawierającą następujące dane: numer zamówienia, numer transakcji, imię i nazwisko kupującego towar, jego adres, adres mailowy i nick na allegro, numer aukcji, formę płatności, numer płatności, kwotę i datę przelewu, Pana prowizję, numer nadania i datę nadania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy może Pan korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej z tytułu usługi pośrednictwa w zakupie, świadczonej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej…

Pana zdaniem, obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie z regulacjami art. 111 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powołując się na treść art. 2 pkt 22, art. 8 ust. 1, art. 111 ust. 8 powołanej ustawy w zw. z przepisami § 2 ust. 1 pkt 1, poz. 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz pkt 2 objaśnień do załącznika ww. rozporządzenia, uważa Pan, że zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, na podstawie posiadanych danych, zarówno w przypadku, gdy wpłaty będą dokonywane na firmowe konto bankowe, jak również gdy będą dokonywane wewnętrznym systemem płatności allegro, można będzie ustalić dane (w tym adres) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, na rzecz których dokonano świadczenia usługi pośrednictwa w zakupie towarów i przyporządkować je do poszczególnych transakcji. Ustawodawca nie wymaga przy tym, aby wpłata była dokonywana jedynie przez rzeczywistego nabywcę towaru.

Sądzi Pan, że na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z poz. 37 załącznika do wskazanego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, nie jest obowiązany do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej i może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy pomocy kasy rejestrującej do dnia 31 grudnia 2012r. , o ile w tym okresie nie wystąpią przesłanki ograniczające to prawo.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054). Zgodnie z regulacjami art. 111 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Poprzez sprzedaż rozumie się, zgodnie z art. 2 pkt 22 powołanej ustawy, odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Definicję towaru ustawodawca zawarł w art. 2 pkt 6 omawianej ustawy, zgodnie z którą pod pojęciem towaru należy rozumieć rzeczy ruchome oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa.

Od 1 stycznia 2011 r. zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących poszczególnych czynności i podatników reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138 poz. 930).

Stosownie do § 2 ust. 1 pkt 1 wspomnianego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 r. sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. W pozycji 37 ww. załącznika, zawierającego wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymieniono świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła.

Jak wynika z punktu 2 objaśnień do załącznika, powyższe zwolnienie nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych czynności (sprzedaży towarów) przed dniem 1 stycznia 2011 r.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że świadczy Pan usługi pośrednictwa w zakupach towarów przez Internet spoza granic Polski i UE (z terytorium państw trzecich, np. Chiny) – pośrednictwo w realizacji zamówienia pomiędzy dostawcą (m. in. w Chinach), a kupującym polskim klientem detalicznym, co do zasady nie prowadzącym działalności gospodarczej. Wszystkie wpłaty za dokonane zakupy zawierające również Pana prowizję za pośrednictwo w zakupie dokonywane są indywidualnymi przelewami klientów:

  1. na Pana firmowe konto bankowe;
  2. wewnętrznym systemem płatności allegro, tzn. allegro pośredniczy w przelewie kupujący-pośrednik i na Pana konto wpływają również zbiorcze kwoty, których nadawcą jest allegro.

W przypadku wskazanym w pkt 2 lista płatników, z danymi osobowymi, kwotami, wskazaniem przedmiotów których wpłata dotyczyła, dostępna jest w zakładkach allegro. Posiada Pan przesłane przez serwis allegro zestawienia płatności dokonanych w danym miesiącu oraz prowadzi ewidencję zawierającą następujące dane: numer zamówienia, numer transakcji, imię i nazwisko kupującego towar, jego adres, adres mailowy i nick na allegro, numer aukcji, formę płatności, numer płatności, kwotę i datę przelewu, Pana prowizję, numer nadania i datę nadania.

W oparciu o przedstawione we wniosku okoliczności oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny stwierdzić należy, że na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, nie jest Pan obowiązany do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej w związku ze świadczonymi przez Pana usługami pośrednictwa na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Może Pan nadal korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy pomocy kasy rejestrującej do dnia 31 grudnia 2012 r. w związku ze wskazanymi czynnościami, o ile w tym okresie nie wystąpią przesłanki ograniczające to prawo.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Incoming search terms:

  • payu a zwolnienie z kasy fiskalnej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *