Interpretacja IPTPP4/443-202/12-5/BM – zwolnienie z kasy fiskalnej


 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

 

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 12 marca 2012 r. (data wpływu 20 marca 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 czerwca 2012 r. (data wpływu 20 czerwca 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej obrotu z tytułu sprzedaży usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 marca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej obrotu z tytułu sprzedaży usług.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 18 czerwca 2012 r. o doprecyzowanie zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca wprowadził na rynek dziennik elektroniczny Wirtualna Szkoła, który umożliwia kontakt rodziców z nauczycielami. Dzięki systemowi Wirtualna Szkoła – bez względu na miejsce i czas rodzice będą mogli na bieżąco monitorować wyniki w nauce swoich dzieci, kontrolować ich ewentualne nieobecności i uwagi od nauczycieli. System elektronicznego dziennika to odpowiednik tradycyjnego dziennika papierowego, wyposażonego w wiele dodatkowych funkcjonalności. Po opłaceniu abonamentu przez rodziców w systemie zostanie założone konto, które umożliwia korzystanie i dostęp do dziennika elektronicznego.

Wnioskodawca zawarł umowę z Payu – Agentem Rozliczeniowym w rozumieniu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych. Za pośrednictwem Payu będą dokonywane płatności za wykupiony abonament.

Na rachunek bankowy w Payu będą wpływać środki pieniężne od rodziców za wykupiony abonament a następnie z rachunku Payu pieniądze będą przekazywane na rachunek bankowy Wnioskodawcy.

Od Payu Wnioskodawca otrzyma raport, który będzie zawierać:

 • ID transakcji
 • Opis usługi i kwota
 • Dane osoby wpłacającej
 • Numer konta lub telefonu osoby wpłacającej
 • ID transakcji w banku lub u operatora

Wnioskodawca wskazał, iż nie rozpoczął ewidencjonowania czynności za pomocą kasy rejestrującej.

Wnioskodawca podał ponadto, że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje sprzedaży będzie jednoznacznie wynikać, jakiej transakcji zapłata dotyczy.

Wnioskodawca będzie miał możliwość generowania raportów za dowolny okres, w którym dokonano zapłaty – dzień, tydzień, miesiąc – który będzie zawierać dla każdej transakcji:

 1. imię i nazwisko kupującego,
 2. unikalny numer identyfikacyjny transakcji,
 3. nazwę zakupionej usługi np. „abonament za dostęp do dziennika elektronicznego”,
 4. kwotę wpłaconą i datę wpłaty na konto Payu,
 5. prowizję pobraną za daną transakcję przez Payu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy opisane w stanie faktycznym świadczone usługi polegające na sprzedaży osobom fizycznym abonamentu za dostęp do systemu, których zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wnioskodawcy za pośrednictwem Payu mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu oraz kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej…

Zdaniem Wnioskodawcy, opisane w stanie faktycznym usługi sprzedaży abonamentu, których zapłata nastąpi za pośrednictwem Payu, są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania obrotu oraz kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwolnione są z obowiązku ewidencjonowania obrotu oraz kwot podatku należnego na kasie rejestrującej usługi wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Zgodnie z poz. 37 omawianego załącznika zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania podlegają świadczone usługi, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem banku, pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji dotyczyła zapłata.

Sposób dokonania płatności przez rodziców za pośrednictwem Payu będzie polegać na przekazaniu środków pieniężnych na rachunek agenta, a następnie zapłata zostanie przekazana na rachunek Wnioskodawcy.

Wynika z tego, że obie zapłaty dokonywane są za pośrednictwem banku.

Spełniony jest więc warunek opisany w załączniku do rozporządzenia dotyczący sposobu dokonania płatności za pośrednictwem banku.

Drugim warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest prowadzenie ewidencji dowodów zapłaty z której wynika, jakiej konkretnie dostawy dotyczyła zapłata. Również i ten warunek będzie spełniony przez Spółkę, gdyż raporty przekazywane przez Payu będą zawierać ID transakcji, opis usługi i kwotę, dane osoby wpłacającej, numer konta lub telefon osoby wpłacającej, ID transakcji w banku lub u operatora.

Mając na uwadze powyższe, nie ulega wątpliwości, że usługi świadczone przez Wnioskodawcę, których zapłata nastąpi za pośrednictwem Payu, są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej.

Spółka pragnie podkreślić, iż powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w wydanych interpretacjach w podobnych sprawach. Przykładem takich interpretacji są:

 1. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14.10.2010 r
 2. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 05.02.2010 r
 3. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16.09.2010 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy.

W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, iż obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Jak wynika z art. 111 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa.

Przy wydawaniu rozporządzenia minister właściwy do spraw finansów publicznych uwzględnia:

 1. wielkość i proporcje sprzedaży zwolnionej od podatku w danej grupie podatników;
 2. stosowane przez podatników zasady dokumentowania obrotu;
 3. możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez podatników ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących;
 4. konieczność zapewnienia realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1, przy uwzględnieniu korzyści wynikających z ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz faktu zwrotu podatnikom przez budżet państwa części wydatków na zakup tych kas;
 5. konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczania podatku, w tym właściwego ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego;
 6. konieczność zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku;
 7. konieczność przeciwdziałania nadużyciom związanym z nieewidencjonowaniem obrotu przez podatników.

Zatem stosownie do powyższego, kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w tym zakresie.

Od 1 stycznia 2011 r. obowiązują w tym zakresie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930).

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 r. – sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 37 ww. załącznika wymienione zostało świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła 2).

Z objaśnień zawartych w punkcie 2) wynika, iż zwolnienie to nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych czynności przed dniem 1 stycznia 2011 r.

Korzystanie ze zwolnienia określonego w poz. 37 wymaga spełnienia określonych warunków wynikających wprost z zapisu tej regulacji.

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy można zatem stosować jeżeli:

 1. zapłata za świadczoną usługę w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika,
 2. z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła,
 3. podatnik nie rozpoczął ewidencjonowania tych usług za pomocą kasy rejestrującej przed dniem 1 stycznia 2011 r.

Niewystąpienie jednego z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca wprowadził na rynek dziennik elektroniczny Wirtualna Szkoła, który umożliwia kontakt rodziców z nauczycielami. System elektronicznego dziennika to odpowiednik tradycyjnego dziennika papierowego, wyposażonego w wiele dodatkowych funkcjonalności. Po opłaceniu abonamentu przez rodziców w systemie zostanie założone konto, które umożliwia korzystanie i dostęp do dziennika elektronicznego.

Wnioskodawca zawarł umowę z Payu – Agentem Rozliczeniowym w rozumieniu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych. Za pośrednictwem Payu będą dokonywane płatności za wykupiony abonament. Na rachunek bankowy w Payu będą wpływać środki pieniężne od rodziców za wykupiony abonament a następnie z rachunku Payu pieniądze będą przekazywane na rachunek bankowy Perfektus System.

Od Payu Spółka otrzyma raport, który będzie zawierać:

 1. ID transakcji
 2. Opis usługi i kwotę
 3. Dane osoby wpłacającej
 4. Numer konta lub telefonu osoby wpłacającej
 5. ID transakcji w banku lub u operatora

Wnioskodawca wskazał, iż nie rozpoczął ewidencjonowania czynności za pomocą kasy rejestrującej.

Wnioskodawca podał ponadto, że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje sprzedaży będzie jednoznacznie wynikać, jakiej transakcji zapłata dotyczy.

Spółka będzie miała możliwość generowania raportów za dowolny okres, w którym dokonano zapłaty – dzień, tydzień, miesiąc – który będzie zawierać dla każdej transakcji:

 1. imię i nazwisko kupującego,
 2. unikalny numer identyfikacyjny transakcji,
 3. nazwę zakupionej usługi np. „abonament za dostęp do dziennika elektronicznego,
 4. kwotę wpłaconą i datę wpłaty na konto Payu,
 5. prowizję pobraną za daną transakcję przez Payu.

Jak wskazano we wniosku, dokonywanie płatności przez rodziców za pośrednictwem Payu będzie polegać na przekazaniu środków pieniężnych na rachunek agenta, a następnie zapłata zostanie przekazana na rachunek Wnioskodawcy.

Wynika z tego, że zapłata za świadczoną przez Wnioskodawcę usługę dokonywana jest za pośrednictwem banku.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa należy stwierdzić, że w odniesieniu do usług świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, za które zapłata całości należności będzie następowała za pośrednictwem banku, a z ewidencji i dowodów dokumentujących te transakcje jednoznacznie będzie wynikało, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczy, Wnioskodawca, na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z poz. 37 załącznika do ww. rozporządzenia, będzie mógł korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży tych usług do dnia 31 grudnia 2012 r.

Odnośnie natomiast powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy zauważyć, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego co oznacza, że należy je traktować indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *